Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

patrzpodnogi
17:31
1258 014b
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
17:31
Reposted frombluuu bluuu viagdziejestola gdziejestola

December 04 2017

patrzpodnogi
19:06
0445 98ae 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
19:04
patrzpodnogi
19:04
2892 32d9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
patrzpodnogi
18:47
8856 15c6
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
18:47
2382 39d4
Reposted fromfloe floe viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
18:45
patrzpodnogi
18:34
3549 3f3d
Reposted fromferlin ferlin viaSkydelan Skydelan
18:32
2652 0d0f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
18:32
9988 bf0e
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
18:32
6136 8b11 500
Reposted fromtost tost viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
18:31
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
patrzpodnogi
18:31
chcę oprzytomnieć, a wracam do wspomnień
— Kartky
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
18:31
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
18:29
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
18:25
2302 6c9d
Reposted fromiamstrong iamstrong viaempathetic empathetic
18:24
9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
18:24
9955 5bce 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
patrzpodnogi
18:24
1967 6b12
Reposted fromfafner fafner viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl