Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

patrzpodnogi
10:54

Człowiek z powyłamywanymi myślami.
— Ochocki, Vithren, świecidełko
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
10:54
5771 b854
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
10:54
wszystko mnie kurwa wkurwia
Reposted fromdotknij dotknij viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
10:54
2226 ec69 500
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
10:43

September 13 2017

patrzpodnogi
22:43
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viagdziejestola gdziejestola
22:43
3824 33e5
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
22:41
1035 8475 500

skonany:

🌹

Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
patrzpodnogi
22:41
 Zamarzyło jej się niemożliwe.
— N.Sparks
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
22:40
0724 4acc 500
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viairmelin irmelin
patrzpodnogi
22:40
patrzpodnogi
22:39
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted fromMissTake MissTake viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
21:21
0618 a6dc
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
08:32
3778 8b58 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
08:32
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viaSkydelan Skydelan
08:32
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
08:32
1720 f50c 500
Reposted fromintrigante intrigante viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
08:31
Wszystko trwa, dopóki sam, tego chcesz.
— Myslovitz
patrzpodnogi
08:31
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
Reposted frombeinthe beinthe viaSkydelan Skydelan
08:08
7538 c5cc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl