Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

patrzpodnogi
19:23
9494 9ed3
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
patrzpodnogi
18:51
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabylejaka bylejaka
patrzpodnogi
18:51
patrzpodnogi
18:41
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
patrzpodnogi
18:24
Gdybym miał powiedzieć jak się teraz czuję, powiedziałbym: niewystarczająco dobry i w ogóle niewystarczający, mały, nic nie znaczący, zwykły, zbędny, pusty, samotny i słaby. Szczęśliwego Nowego,  kurwa Roku.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viaxannabelle xannabelle
patrzpodnogi
18:24
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.
Reposted fromsomethingmore somethingmore viaxannabelle xannabelle
patrzpodnogi
18:24
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viaxannabelle xannabelle
patrzpodnogi
18:24
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
patrzpodnogi
18:22

pics


CHEWBACCA SHARES AMAZING BEHIND-THE-SCENE PICS
patrzpodnogi
10:06
5303 621b 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viazupson zupson
patrzpodnogi
09:49
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viaxannabelle xannabelle
09:48
Smutek najłatwiej wytłumaczyć zmęczeniem…

(via penguinqueenblr01)

Xx

(via wrednaxxsuka)

Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
09:22
5106 9807
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viacats cats

January 05 2018

patrzpodnogi
12:17
1287 0360
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
11:54
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
11:54
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
patrzpodnogi
11:54
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa vialittlemouse littlemouse
patrzpodnogi
11:53
5284 90c3 500
Reposted fromnazarena nazarena
patrzpodnogi
11:53
5135 12e4
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viadarthsadic darthsadic
patrzpodnogi
11:36
5295 b727 500
Reposted fromnazarena nazarena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl