Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

patrzpodnogi
22:07
1070 dc23
Reposted fromeyjolf eyjolf viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
22:07
4573 7ed0
Reposted frommarrcin marrcin viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
22:02
6192 c840
Reposted fromnazarena nazarena viagdziejestola gdziejestola
patrzpodnogi
22:02
7100 6898 500
no jak to.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAnneBonny AnneBonny
patrzpodnogi
22:02
7187 72bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabylejaka bylejaka
patrzpodnogi
21:51
0155 acbf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:51
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:51
Myślę, że życie polega na stawianiu sobie celów.
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:45
patrzpodnogi
21:38
0071 c4ad
Reposted frommexicola mexicola viaSkydelan Skydelan
21:35
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:34
1246 e311 500
Reposted fromPoranny Poranny viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:18
3811 38c5
Reposted from0 0 viagdziejestola gdziejestola
21:18
0356 e602 500
patrzpodnogi
21:16
7989 fd81 500
patrzpodnogi
21:16
9712 0f89 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
21:12
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
21:12
0195 6938 500
Reposted fromnutt nutt viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
21:11
kiedy przyjdzie pierwsza wiosenna burza? żąda mi się deszczu.
— niech zmyje ten syf z miasta i ze mnie, szczególnie ten we mnie.
Reposted fromPoranny Poranny viablacksadcat blacksadcat
patrzpodnogi
21:09
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viaAnneBonny AnneBonny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl