Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

patrzpodnogi
16:26
2405 63ac 500
patrzpodnogi
16:25
4634 be34 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
16:25
6470 db6d 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats
patrzpodnogi
16:25
2314 5d13 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
patrzpodnogi
16:14
2242 2f6a 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
patrzpodnogi
16:14
2242 2f6a 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
patrzpodnogi
16:09
1307 aafc 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaSkydelan Skydelan
patrzpodnogi
15:40

March 11 2020

patrzpodnogi
16:45
4067 fff5
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
patrzpodnogi
16:43
7828 0709 500
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
patrzpodnogi
16:43
1790 89a5 500
Reposted fromowca owca viaxal xal
patrzpodnogi
16:43
7157 75ec
Reposted fromexistential existential viaxal xal
patrzpodnogi
16:43
7542 9553 500
Przypomnijmy, że podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny powinny być stosowane zawsze, a nie tylko w przypadku groźby zarażenia rozpopularyzowanym (choć zwykle nie śmiertelnym) wirusem.
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaxal xal
patrzpodnogi
16:42
6971 c559 500
Reposted fromowca owca viaxal xal
patrzpodnogi
16:42
6971 c559 500
Reposted fromowca owca viaxal xal
patrzpodnogi
16:41
Reposted fromshakeme shakeme viadzisniezasne dzisniezasne
patrzpodnogi
16:40
4880 b7d4 500
Reposted frommoai moai viadzisniezasne dzisniezasne
patrzpodnogi
16:39
8146 be12 500
Reposted fromsailormoon sailormoon
patrzpodnogi
16:39
4685 6bec 500
Reposted frompiehus piehus viabadbehavior badbehavior
patrzpodnogi
16:39
trenuję przeźroczystość własnoosobową na skalę światową. 
czasy mi sprzyjają. trzeba skupić się na sobie i umywać ręce. to nas ocali. innych nie musi.
Reposted fromniewiemchybanena niewiemchybanena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl